جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی

جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی

جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی , دانلود جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی , دانلود جزوه , آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی , دانلود جزوه آمار احتمال , رشته ایمنی صنعتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت ,

رفتن به سایت اصلی

جزوه آمار احتمال رشته  ایمنی صنعتی کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژه کنکورHSE- مجموعه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:  الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزی و صنعتی و … .  ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.  این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ مشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی میپردازیم.  مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود 1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دستهبندی آنهـا و در انتهـا نمـایش این داده ها می . باشد 2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معرف یک جامعه آماری میباشند.  جامعه آماری به دو دسته تقسیم می : شود 1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشود « 10» آمار و احتمال 2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:  جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم مثال: مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.  نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه میگوییم. نمون ه به دو دسته تقسیم می : شود 1ـ نمونه ساده: نمونهای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.  2ـ نمونه تصادفی: نمونهای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.  تست های آمار توصیفی  -1 میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3 میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟  (1/3 4 (4 3 (2/3 2 (5/2 1  -2 واریانس کدام یک از چهار مجموعه ی زیر بیشتر است؟  1,2,3,4,5,6, , 7 8 4( 111 ,,,1,8,8, , 8 8 3( 11, ,1,4, , 5888 , , 2( 1,1,2,4,5788 ,,, (1  -3 با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـر شده است؟ 1) بیش از سه برابر 2) سه برابر 3) قدری کمتر از سه برابر 5/2 4) برابر  -4 حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـان است. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی چقدر خواهد شد؟  6/3 و 18 (4 3 و 18 (3 6/3 و 15 (3/ 2 3 و 15 (3/ 1 پاسخ تشریحی تست صهای آمار تو یفی  -1 گزینه ( .4 ) صحیح است چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده میکنیم.  n G n G x = x ´ x ´…´ x Þ x / = ´ ´ ´ ´ = = 5 5 1 2 3 4 4 3 2 288 3 104  -2 گزینه ( .3 ) صحیح است چون دامنهی تغییرات (R ) در گزینهی ( 1 3) بین و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعههـا بیشتر خواهد بود.   -3 گزینه ( .3 ) صحیح است متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.  n G n G x = x ´ x ´…´ x Þ x / = ´ ´ = ´ = = 3 3 3 1 2 2 3 4 8 3 2 3 2 88  -4 گزینه ( .3 ) صحیح است اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3 بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار  x x + 3 = + 3 =15 + = 3 18 :داریم Pdfنوع فایل:   سایز:15.6mb تعداد صفحه:489 دانلود جزوه آمار احتمال رشته  ایمنی صنعتی �

 • ترجمه داستان کوتاه خزندگان خزنده

  ترجمه داستان کوتاه خزندگان خزنده ترجمه داستان کوتاه خزندگان خزنده , ترجمه داستان کوتاه , ترجمه داستان انگلیسی , ترجمه…

 • مقاله عصمت در انبیاء

  مقاله عصمت در انبیاء مقاله عصمت در انبیاء , مقاله عصمت در انبیاء , دانلود مقاله عصمت در انبیاء ,…

 • ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی ( راکفیل) با رویه ی بتنی

  ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی ( راکفیل) با رویه ی بتنی ترجمه مقاله شبیه سازی…

 • مقایسه سبک زندگی در بین بیمارن پیوند کلیه و افراد سالم

  مقایسه سبک زندگی در بین بیمارن پیوند کلیه و افراد سالم مقایسه سبک زندگی در بین بیمارن پیوند کلیه و…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه ارس

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه ارس دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه ارس , لایه…

 • ترجمه مقاله isi بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی:بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائوک

  ترجمه مقاله isi بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی:بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائوک ترجمه…

 • تحقیق قارچ كمبوجا

  تحقیق قارچ كمبوجا تحقیق قارچ كمبوجا , تحقیق كشاورزی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی كشاورزی , كشاورزی و زراعت…

 • تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی

  تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس…

 • پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

  پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس , 1 رفتن به سایت اصلی مقدمه بخش اورژانس بیمارستان یکی از بخش های…

 • گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی،گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره

  گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی،گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب…

 • پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره

  پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره , پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

  مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه , مبانی…

 • گزارش کارآموزی شهرسازی در منطقه 2 گرگان

  گزارش کارآموزی شهرسازی در منطقه 2 گرگان گزارش کارآموزی شهرسازی در منطقه 2 گرگان , گزارش کاراموزی شهرسازی در منطقه…

 • پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز

  پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز , پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز , خوشبختی دکترلنتز رفتن به سایت اصلی پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز…

 • مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری، اهداف صندوق های سرمایه گذاری، ارکان صندوق های سرمایه گذاری

  مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری، اهداف صندوق های سرمایه گذاری، ارکان صندوق های سرمایه گذاری مبانی نظری صندوق های…