مقاله کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مقاله کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مقاله کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری , مقاله کارشناسی ارشد , (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) , , عنوان , بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

رفتن به سایت اصلی

مقاله کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اول : طرح تحقیق 1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………7 1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9 1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………..9 1-4-2) اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..9 1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………10 1-6) پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………..12 1-7) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………12 1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی………………………………………………………………………………………..13 1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی………………………………………………………………………………13 فصل دوم : پیشینه تحقیق 2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..17 2-2) مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………18 2-2-1) کنترل پوسچرال……………………………………………………………………………………………………18 2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………………………………………..21 2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا…………………………………………………………………………………..23 2-2-4) راست قرار گرفتن بدن………………………………………………………………………………………….24 2-2-5) تون عضلانی………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-6) تون پوسچرال………………………………………………………………………………………………………25 2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن………………………………………………………………………………27 2-2-8) راهبردهای فعال……………………………………………………………………………………………………28 2-2-9) تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………………………………………………..29 2-2-10) راهبرد لگن………………………………………………………………………………………………………..31 2-2-11) راهبرد گام برداشتن…………………………………………………………………………………………….32 2-2-12) تعادل داخلی- خارجی………………………………………………………………………………………..34 2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی……………………………………………………………………………………..34 2-2-14) بیومکانیک های تعادل…………………………………………………………………………………………36 2-2-15) فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………………..37 2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل………………………………………………………………………………..39 2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل………………………………………………………………………………………41 2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………………………………44 2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………………………………………45 2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل…………………………………………………………50 2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………………………………………51 2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………..52 2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………….53 2-5) ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………………….57 2-5-1) شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………………………58 2-5-2) درصد چربی………………………………………………………………………………………………………..58 2-6) تیپ بدنی………………………………………………………………………………………………………………..59 2-6-1) فربه پیکری………………………………………………………………………………………………………….59 2-6-2) عضلانی پیکری……………………………………………………………………………………………………59 2-6-3) لاغر پیکری…………………………………………………………………………………………………………60 2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………………………………………………………..61 2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران……………………………..63 2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………65 2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………65 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..71 3-2) نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………72 3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………72 3-4) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….72 3-5) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………72 3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی…………………………………………………………..73 3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا………………………………………………………………….77 3-8) دستکاری دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………………83 3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…………………………………………………………….84 3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………….84 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………86 4-2) بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………..87 4-3) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..90 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………119 5-2) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………119 5-3) تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………………120 5-4) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..126 5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………126 5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین…………………………………………………………………………………..127 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..128 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….. فهرست شكل ها صفحه شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده……………………………………………………26 شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال……………………………………………….26 شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل…………………………………………………………..31 شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل……………………………………………………………………….32 شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی……………………………………………………42 شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی………………………………………….46 شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها…………………………………………….49 شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی………………………………………………………………….50 شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل……………………………………..62 شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه………………………………………75 شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه……………………………………………………………76 شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه…………………………………………………………..76 شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج………………………………………………………….78 شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه…………………………………..79 شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی…………………………………………..81 شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا…………………………..82 شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا……………………………………..82 شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت………………………………………….87 شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف…………….89 شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………….91 شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………….92 شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا……………………………………………..93 شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….94 شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….95 شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….96 شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….97 شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….98 شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….99 شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………100 شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………101 شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………102 شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………103 شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………104 شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..105 شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..106 شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..107 شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..108 شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………….109 شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………..110 شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…………………………………………………111 شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………112 شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………113 شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………114 شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………115 شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………116 شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…

 • جزوۀ ریاضی عمومی 1

  جزوۀ ریاضی عمومی 1 جزوۀ ریاضی عمومی 1 , جزوۀ ریاضی عمومی 1 رفتن به سایت اصلی این مجموعه ،…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک , پاورپوینت مدیریت ناول و تنظیمات مربوطه در سیستمهای عامل رفتن به سایت اصلی…

 • کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

  کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی , کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی , ماشین آلات باغبانی , تجهیزات باغبانی…

 • پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

  پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک , پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک رفتن…

 • پروژه تاریخچه گرافیک

  پروژه تاریخچه گرافیک پروژه تاریخچه گرافیک , تاریخ گرافیک , طراحیهنر گرافیک , graphic , تصویرسازی , كامپیوتر رفتن به…

 • یک مدل شبکه ­های پتری-فازی شهودی و الگوریتم منطقی

  یک مدل شبکه ­های پتری-فازی شهودی و الگوریتم منطقی یک مدل شبکه ­های پتری-فازی شهودی و الگوریتم منطقی , مجموعه­…

 • پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم

  پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم , پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان , رفتاری…

 • مقاله تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان

  مقاله تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان مقاله تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با…

 • گزارش کاراموزی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری

  گزارش کاراموزی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری گزارش کاراموزی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری , گزارش کاراموزی تعاریف…

 • طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری سازمان

  طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری سازمان طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری سازمان , سرمایه فکری، سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی , مبانی…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی)

  دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی) دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی) , دانلود پاورپوینت تجزیه…

 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی , پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی رفتن به سایت اصلی این پرسشنامه مربوط…

 • بررسی مقاله شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی

  بررسی مقاله شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی بررسی مقاله شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی , بررسی…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد…