عنوان کارآموزی امور حسابداری

عنوان کارآموزی امور حسابداری

عنوان کارآموزی امور حسابداری , مالیات بر اشخاص حقوقی , 22) مالیات بر درآمد مشاغل , 221) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل , 222) تکلیف مودیان , 223) معافیت های مالیاتی , 224) هزینه های قابل قبول , 225) مراجع حل اختلاف , 226) تشویقات , 227) جرائم , 23) مالیات بر املاک , 231) مالیات اجاره , 232) مالیات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلی , 234) مالیات بر در آمد املاك (مالیات

رفتن به سایت اصلی

عنوان                صفحه فصل اول : آشنایی با محل كارآموزی 1-1) تاریخچه. 2 1-2) تشكیل سازمان امورمالیاتی.. 3 1-3) نظام جامع مالیاتی.. 5 1-4) شرح وظایف سازمان.. 8 فصل دوم : نواع مالیات 2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی.. 11 2-2) مالیات بر درآمد مشاغل.. 15 2-2-1) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل.. 15 2-2-2) تکلیف مودیان.. 16 2-2-3) معافیت های مالیاتی.. 17 2-2-4) هزینه های قابل قبول.. 17 2-2-5) مراجع حل اختلاف.. 17 2-2-6) تشویقات.. 18 2-2-7) جرائم. 18 2-3) مالیات بر املاک… 18 2-3-1) مالیات اجاره 19 2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلی.. 21 2-3-4) مالیات بر در آمد املاك (مالیات درآمد های متفرقه) 23 2-4) مالیات بر ارث.. 24 2-4-1) وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم. 24 2-4-2) اموال مشمول مالیات بر ارث.. 24 2-4-3) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث.. 25 2-4-4) اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است. 25 2-4-5) وظیفه وراث.. 26 2-4-7) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث.. 27 2-4-7) روش محاسبات مالیات بر ارث.. 27 2-4-8) گواهینامه واریز مالیات بر ارث.. 27 2-4-9) مراجع حل اختلاف.. 28 2-5) مالیات بر حقوق.. 28 2-6) مالیات تکلیفی.. 29 فصل سوم : نگهداری دفاتر 3-1) مشخصات دفاتر قانونی.. 31 3-2) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارك حساب.. 33 3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی.. 33 3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی.. 35 3-5) موارد رد دفاتر. 36 فصل چهارم : پیشنهادات 4-1) اظهار نامه مستغلات.. 39 4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی.. 40 منابع: 41 1-1) تاریخچه ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی كشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت كاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملك كندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید كشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه كشور را تنظیم می كرد ودر مركز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای كارمند داشتند كه به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالك می گفتند كه لقب وزیر مالیه بود . یكی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران كسانی بودن كه زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا كمك كشاورزان از زمین بهره برداری می كردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیركبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن امیركبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین كابینه قانونی تشكیل وناصرالملك به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنونی رادیو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشكیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری كل ، گمرك ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارك اتابك ، محل كنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد كه عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داری كل ودیون عمومی ووظایف ، گمركات ، محاكمات مالیه ، كمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاكمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این كه حدود چهل شركت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود كه شامل :  1ـ تشكیل سازمان امورمالیاتی 2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم  3ـ روزآمد كردن نظام مالیاتی كشور . 1-2) تشكیل سازمان امورمالیاتی  با تشكیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفكیك شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران كل امورمالیاتی ، تشكیلات ادارات كل مالیاتی در حال استقرار است .

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دلفان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان دلفان نقشه کاربری اراضی شهرستان دلفان , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان دلفان , شیپ فایل…

 • اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

  اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی اقدام به قتل به…

 • طراحی تصویر و صفحات نرم افزار جامع دعاهای اسلامی((کلید هدایت)) با فتوشاپ

  طراحی تصویر و صفحات نرم افزار جامع دعاهای اسلامی((کلید هدایت)) با فتوشاپ طراحی تصویر و صفحات نرم افزار جامع دعاهای…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اصفهان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان اصفهان نقشه کاربری اراضی شهرستان اصفهان , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان اصفهان , شیپ فایل…

 • مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای هفت فصل)

  مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای هفت فصل) مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای…

 • مبانی نظری و پیشینه ی ادراک آموزش و هویت

  مبانی نظری و پیشینه ی ادراک آموزش و هویت مبانی نظری و پیشینه ی ادراک آموزش و هویت , مبانی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان زاهدان

  نقشه زمین شناسی شهرستان زاهدان نقشه زمین شناسی شهرستان زاهدان , نقشه ی زمین شناسی شهرستان زاهدان , شیپ فایل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم مجتمع مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم مجتمع مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد…

 • دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران

  دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران , دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران ,…

 • تشریح مسائل مکانیک سیالات-استریتر

  تشریح مسائل مکانیک سیالات-استریتر تشریح مسائل مکانیک سیالات-استریتر , تشریح مسائل مکانیک سیالاتاستریتر رفتن به سایت اصلی تشریح مسائل مکانیک…

 • مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود

  مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود , مقاله حسابداری , مقاله مدیریت…

 • دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس

  دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس دوربین های مدار بسته روی شبکه…

 • خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

  خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان , تحقیق و پژوهش , تحقیق و پژوهش…

 • اندازه گیری الكتریكی

  اندازه گیری الكتریكی اندازه گیری الكتریكی , اندازه گیری الكتریكی رفتن به سایت اصلی مفهوم و اهمیت اندازه گیری الكتریكی…